The Kotek Rose

The Kotek Rose

Kocham Cie Skarbieā¤

The Kotek Rose was planted in our Public Rose Garden in 2020.