The Ethel Rose

Happy Birthday Nanna. R.I.P. Loved & missed always. Vik.X